De voorwaarden

Aansprakelijkheid

KleurenSpel heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Ouders/verzorgers blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kind(eren).

Beroepsvereniging                                        

De therapeut is geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS). Per 1-1-2017 is de NVVS aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De therapeut is tevens registertherapeut BCZ® (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Klachtenregeling

De therapeut handelt naar de beroepscode van de FVB en is onderhevig aan de Wkkgz en het Tuchtrecht Complementaire zorg (TCZ) . Eventuele klachten ten aanzien van de behandeling kunnen gemeld worden bij de FVB, het NIBIG en de TCZ.

De bij het NIBIG aangesloten zorgverleners vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Wkkgz. Die wet versterkt de positie van de cliënten en brengt het werk van de zorgverleners in de complementaire zorg onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IG&J). Het NIBIG heeft vanaf 1 januari 2020 een Geschilleninstantie, die zoals de
Wkkgz voorschrijft, is erkend door het Ministerie van VWS. De Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG doet haar werk in volledige onafhankelijkheid van het NIBIG en behandelt en beoordeelt een klacht van de cliënt tegen de zorgverlener, als die klacht niet in een gesprek of met behulp van een zogenaamde klachtenfunctionaris is opgelost. Het door het Ministerie van
VWS goedgekeurde reglement van de NIBIG-Geschilleninstantie vindt u hier.

Bij verhindering

Het annuleren of wijzigen van de datum van de spelsessies en oudergesprekken door ouders/verzorgers kan tot maximaal 24 uur van tevoren. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleren of wijzigen binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak is de ouder of verzorger het gehele tarief verschuldigd.

Bij tussentijdse beëindiging

Wanneer de ouder of verzorger de behandeling tussentijds wil beëindigen, vindt er tenminste nog 1 laatste sessie plaats zodat de therapeut en het kind en de therapeut en de ouder gelegenheid hebben om het contact op een goede manier af te ronden.

Privacy

Bekijk de pagina over privacy.